Vi holder hjulene igang for deg, – OA-modellen

Organisasjonsmodellen viser to som sykler på en sykkel med fokus på syv viktige områder

Vi har valgt å vise vår helhetstenkning som en sykkelmodell. OA-modellen. Det er viktig å hele tiden holde hjulene igang i riktig retning. Vi hjelper deg å ordne opp!

Det handler om å holde hjulene igang

Utvikling og kontinuerlig forbedring er som hjul i bevegelse som ikke skal stoppe opp. Hjul i motbakke gjør det tyngre, de vil lettere kunne stoppe opp og rulle bakover. Det er derfor en av og til erfarer at alt går tungt. Mange ledere har denne erfaringen. Det er da du trenger litt hjelp, ikke vent for lenge «for hjulene står ikke stille i bakken, – de vil starte å rulle nedover».

Tandemsykkelen er vår modell for helhetlig utvikling av organisasjoner (OA-modellen), den minner oss om at det å utvikle og forbedre er en kontinuerlig prosess, og at vi må ha fokus på sju forskjellige områder for å lykkes. Det autoritative perspektiv er en tenkning som balanserer systemrettet arbeid med menneskeorientert tilnærming. En viktig balanse og det avgjørende for at vi skal lykkes med menneskene í organisasjonen.

Vi skal ta for oss de sju områdene vi vektlegger:

Autoritativt lederskap

Dette handler og den totaltenkning som eiere, ledere og mennesker skal ha i organisasjonen. Vi skal ha det autoritative perspektiv i alt vi gjør. Les mer om dette i blogg og i boken vår, så får du mer innsikt i dette spennende perspektivet.

Organisasjonskultur

Organisasjonsmodellen der forhjulet representerer organisasjonskultur

For at vi skal lykkes med en organisasjon må vi klarlegge hensikten med organisasjonen, mission, som handler om oppdraget vi skal utføre. For å styrke dette oppdraget er det viktig med grunnleggende veŕdier, de bidrar til å oppnå en holdbar og fremragende karakter for organisasjonen. Dette handler om å skape en identitet som skiller seg tydelig ut fra andre organisasjoner.

De fleste organisasjoner har eksistert noen år og da blir det viktig å sikre at organisasjonskulturen støtter opp om utviklingen. Det er nyttig å ha fokus på klimaet, den synlige delen av kulturen for å kunne ha styring på utviklingen av dette hjulet på sykkelen.

Kybernetisk styring

Organisasjonsmodellen der styret på sykkelen representerer kybernetisk styring

Dette handler om å kunne styre organisasjonen for å lykkes med oppdraget. Vi trenger å vite hva drømmen vår er, – vår visjon. Det er nyttig å ha strategier, kybernetiske mål, budsjetter og vi må ha handlinger mot målet.

Vi må styre i det daglige og vi må styre over lang sikt, denne kombinasjonen er viktig.

Kybernetikk handler om kontinuerlig styring. I denne tenkningen er målet ikke konstant, det er bevegelig. En må hele tiden tilpasse seg steiner og hull i veien for å lykkes med framdriften på sykkelturen.

Organisasjonsstruktur

Skal vi lykkes med syklingen må vi bygge en riktig sykkelramme for at vi skal lykkes. Det handler om hvordan vi bygger organisasjonen via strukturer og systemer. Vi må sørge for av mønsteret for våre aktiviteter stemmer, at alt fungerer mellom ledere, ansatte, barn og foreldre. I tillegg at alle myndighetskrav blir tilfredsstilt.

Det handler om summen av de måter organisasjonen deler opp arbeidet i klare oppgaver og oppnår koordinering mellom dem, med den hensikt å oppnå stabile atferdsmønstre.

Riktig kompetanse

Organisasjonsmodell der bakhjulet representerer riktig kompetanse

Det er viktig med riktig kvinne/mann på riktig plass. Dette betyr at de har riktig kompetanse som hele tiden oppdateres og utvikles. Vi vet at riktig rekruttering er en nøkkel for å lykkes i dette arbeidet.

Videre vet vi at kontinuerlig kompetanseutvikling er like viktig. Dette hjulet på sykkelen er må hele tiden ha riktig mengde luft for at framdriften skal gå fint. Vi vet også at punkterte hjul ikke er særlig å sykle på. Det er her verdien av utvikling av medarbeidere skal settes i fokus og at regelmessige utvikligssamtaler blir nødvendig.

 

Teambasert samspill

Organisasjonsmodell med fokus på teambasert samspill

Det er ikke nok at én syklist bidrar til framdrift, vi må sikre oss at alle gjør så godt de kan. Samspill betyr svært mye for framdriften.

Det å ha fokus på godt samspill handler om følgende: Riktig antall som samarbeider, ha utfyllende ferdigheter, ha et felles retningsgivende mål og om å ta ansvar sammen.

Det å utvikle seg til team handler om å få mye ut av samspillet, da får en et autoritativt klima i organisasjonen. Det handler om å oppnå en synergi som bare gir oss troen på at godt samspill gir teameffekt.

Ressurs- og flyteffektivitet

Det er to typer av effektivitet, ressurseffektivitet og flyteffektivitet. Gjennom flere hundre år med industriell utvikling har det handlet om «effektiv utnyttelse av de ressurser som skaper merverdi for organisasjonen». Dette har ført til at vi har stykket opp aktiviteter, standardisert og spesialisert oss. Dette er ressurseffektivitet.

Eksempel på at det dannes køer på en flyplass, Lean i hverdagen,

Vi skal ikke lenger enn til flyplassen før vi begynner å forstå at køer kan oppstå. Alle som jobber der er effektive hver for seg, MEN…!

 

Flyteffektivitet er det nye, her setter vi kunden og kundens nytteverdi i sentrum, og vi organiserer ut fra det. Kunden eller brukeren er den enheten som «flyter» gjennom prosessen og tilføres nytteverdi. På flyplassen er det passasjeren som flyter gjennom prosessen. I barnehager vil det være barnet som skal tilføres nytteverdi. Det handler om barnets læring og utvikling.

Kunsten blir å kombinere ressurseffektivitet og flyteffektivitet, – få det beste ut av begge former for effektivitet. Dette er et spennende og svært resultatforbedrende arbeid.

Oppsummering

OA-modellen viser oss at ting henger sammen. Det nytter ikke å bare utvikle en del av sykkelen, vi må ha alt på plass før det går framover og at hjulene kan holdes igang. Dette er et viktig budskap, du må rett og slett fokusere på alt! I hverdagen betyr det å ha helhetssyn og samtidig ha fokus på hvert av områdene for seg – til riktig tid!

Lykke til med dine utfordringer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.