Leder – atferdsanalyse og teambygging

Tenk deg at hverdagen i barnehagen betraktes som lyden av orkestermusikk!

Tenk hvis alle, både voksne og barn sammen skulle lage en hverdagskonsert i barnehagen. Hver person med sitt instrument og sin mestringsgrad. 

Vi vil oppdage at helheten har tapt i denne koronaperioden, det har vært  mye fokus på kohort og oppdeling. 

Fokus på klima som støtter mestring og utvikling blir en taper.

 Hver person spiller sitt instrument med ulik lyd og mestringsgrad. Barna bidrar ut fra sine forutsetninger og det gjør mestringen mer krevende.

Det er barnehagelederen/styreren som er dirigenten!

Det er lederen som skal sikre at lyden blir så bra som mulig. Det er lederen som skal sikre en kontinuerlig forbedring av lyden.

Det handler om samspill og det handler om å hele tiden forbedre mestringsnivået. Noen av de som spiller instrument trenger ekstra veiledning, og alle trenger tilbakemelding og støtte.

Det å trene og øve blir en nødvendig del av forbedringsprosessen.

 

Hva er selve essensen i det å være leder?

Har du tenkt over at det er noe som er svært grunnleggende i det å være en leder?

Vi skal se litt nærmere på hva som er selve essensen i det å være leder.

 • Skape de ønskede resultater – tilfredsstille forventninger
 • Sikre at barnehagens identitet og utviklingsbehov hele tiden blir ivaretatt
 • Planlegge, tilrettelegge og forstå forventninger
 • Sikre tilstrekkelig med riktige ressurser
 • Organisere arbeidet på god måte
 • Bruke team som metode for samarbeid
 • Sørge for at ressursene fungerer
 • Sørge for at ressursene utvikler seg og kontinuerlig blir bedre
 • Får ressursene til å blomstre, gløde og bli mest mulig selvgående
 • Hele tiden være i forkant, sørge for utvikling og endring
 • Bygge det klima som støtter mestring og utvikling       
 • Bidra til at alle personers verdenssyn – wold views – blir ivaretatt

 

Vi oppsummerer og setter i system - PUFF-hjulet

Det var mye

Det er barnehageleder/styrer som har ansvar for helheten!

Det er viktig at hver ped leder tar sin del av ansvaret. I tillegg ser vi at det er viktig å legge tilrette for utvikling av selvledelse.

Alle må ta et tak.

Det å utvikle seg som leder er en selvfølgelig del av hverdagen. Dette må aldri stoppe opp, hvert år skal det være påfyll på «ledertanken». En leder skal være den som går foran som god modell, og sørger for at andre kan lære av det lederen gjør.

Vi er villig til å hjelpe!!

Bruk av Egogram - atferdsanalyse

Det er viktig å kjenne det unike ved hver person.

Det enkleste og beste verktøy for å bli kjent med styrker og svakheter ved hver person er å bruke Egogram. En atferdsanalyse av hver person. Det finnes totalt 12 atferdstrekk og hver person kan mestre tre til fire atferdstrekk godt.

Når vi skal jobbe sammen i team er det viktig å kjenne sine egne og andres styrker, og det er nyttig at vi har forskjellige styrker.

Vi har holdninger, styringsevne/fakta og følelser.

Det er to typer av holdninger: Svart og gul. Styringsevne/fakta er blå. Det er to typer av følelser: Rød og hvit.

Svart energi – tante Sofie handler og den tydelige og sta energien i oss.

Gul energi – Ole Brumm handler om den varme og lagbyggende energien.

Blå energi – professor Smart handler om den energien som lager struktur og fakta.

Rød energi – Pippi handler om den energi som er kreativ og ekstrovert.

Hvit energi – Ludvig handler om den energi som er forsiktig og lojal.

Vi skal se eksempler på tre atferdstrekk av de tolv:

Det oransje atferdstrekket – Kontaktskaper:

Kontaktskaper er den som på en utadvendt og overbevisende måte får andre til å tro på sitt budskap. Dette er selgeren oss.

Det røde atferdstrekket – Entusiast:

Entusiast er kreativ, energisk og har mange ideer. Entusiast kan engasjere seg i mange ting på en gang. Er positiv. Ser muligheter og løsninger mer enn problemer.

Det gule atferdstrekket – Lagspiller:

Lagspiller er snill, forståelsesfull og lyttende og vil ofte at andre skal ha det bra. Liker lagarbeid og bruker mye tid på at samspillet skal bli bra.

Vi har gjennom årene gjennomført svært mange slike atferdsanalyser. 

Erfaringen viser at dette bidrar på en god måte til å oppnå gode resultater.

Du kan gjennomføre en slik atferdsanalyse digitalt på hjemmesiden https:/Barnehage som bedrift.

Teambygging - team som metode

Det å utvikle samarbeid kan få fart hvis en bruker team som metode for dette samarbeidet.

Idretten har høstet gode resultater med å bruke team som metode for sitt samarbeid. Det viser seg at en kan oppnå unike resultater og få en stor forbedring når det gjelder ressursutnyttelse.

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Det starter med et involverende og trygt klima som må bygges over tid. Klimaet skal i tillegg til det trygge ha endring, utvikling og struktur i seg.

Lederen er fortsatt dirigenten som skal vite hva som trengs for at klangen og musikken skal bli bra.

I teamarbeid er det en del viktige satsingsområder å arbeide med, her er noen eksempler:

 • Felles hensikt og retningsgivende mål. En felles utfordring som skal mestres. Alle må ha samme forståelse av hva som skal skje og kjenne gleden av å mestre.
 • Utfyllende ferdigheter. Det er viktig å være forskjellig og sammen skape det unike. Forskjellige atferdstrekk, litt ulik kompetansestyrke og forskjellige menneskelige ferdigheter.
 • Felles praksis. For å lykkes som team må vi utvikle en felles praksis, – avtalte måter å arbeide på. Vi må i tillegg ha positive forventninger til hverandre.
 • Felles ansvar. Vi tar ansvar for avtalte resultater. Vi holder hverandre ansvarlig og vi forplikter oss. Vi har tillit og vi stoler på at alle tar sin del av ansvaret.
 • Tydelige forventninger til innsats. Det er viktig med tydelige forventninger eller resultatkrav. Vi bruker møter effektivt som arbeidsmetode for å involvere og informere.
 • Personlig vekst. Hver og en er opptatt av å gjøre laget bedre. Vi viser vilje og lyst til endring og forbedring. Lov til å ta initiativ selv om en kan gjøre feil. Vi får/vi ber om støtte og veiledning til å forbedre kompetanse.

Team som metode er givende og dette har vi gjennom flere år arbeidet med.

Oppsummering

Det å være leder er både kjekt og krevende.

Det er viktig å hele tiden utvikle seg som leder. I en barnehage er det flere ledere og det er viktig at alle får sitt årlige løft på sin lederutvikling.

Vi har erfart at Egogram – atferdsanalyse er et viktig hjelpemiddel for å utvikle ledere og i det å skape bedre samarbeid og bygge team.

Vi bidrar gjerne hvis du har behov!

Husk at det nytter å bruke tid på utvikling – det gir resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *