Det handler om å mestre organisasjonskulturen – del 1

Fire hovedtyper av kultur og de er motstridende

Skal vi lykkes med barnehagene da blir ledernes jobb å fokusere på organisasjonskultur. En viktig del av kvaliteten er det psykososiale arbeidsmiljø.

Vi skal i en serie på 4 blogger ta tak i noe av det viktigste ledere og eiere må ha fokus på for å lykkes med en barnehage. Vi skal sette fokus på et av verdens mest brukte verktøyer på kulturendring, «Competing Values Framework» av Cameron og Quinn.

Organisasjonskultur

Det er mange typiske norske særtrekk som brunost-flagget-bunad med mer

Når vi skal fortelle om Norge da tenker vi ofte på kulturen. Hva er typiske norske verdier? Da nevnes: Demokrati, diplomati, ytringsfrihet mm. Kulturen utvikler seg, Norge er blitt et mer flerkulturelt land. Nå sliter vi med typiske norske verdier.

Kjennetegnene – artifaktene er flagget, brunost, budnad, gå på ski med mer.

Det mest grunnleggende i en kultur er religionen, selv den er under endring. Norge sliter litt, – det er ingen enighet om hva vi skal bygge av kultur.

Vi har makrokultur, det finner vi i nasjoner, etniske og religiøse grupper.

Vi har organisasjonskultur, det finnes i alle organisasjoner, både private og offentlige. Subkulturer finnes i grupper/avdelinger i en organisasjon.

Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene.

Det å endre og utvikle en organisasjonskultur er noe av det viktigste og mer krevende ledere kan arbeide med. Vi kan trygt si at dette er noe en stadig kan lære mer om!

Isfjellet til Schein

Kulturmodellen til Schein viser et isfjell med noe over vann

Isfjellet til Edgar Schein er mye brukt til å forklare kultur. Det er verdier og normer som hjelper oss til å forme den kulturen vi ønsker. Det er den dype delen av kulturen som er den store utfordringen, denne tar tid å endre og utvikle. Dette skal vi se nærmere på.

Det finnes fire grunnleggende typer av «grunnkultur». Hver av disse er viktige, og vi skal senere se hva som er best for barnehager. Det som er spennende med dette er at vi skal ha noe av alt, men vi må sikre oss at vi tilpasser vår kultur til det som vi driver med. Når vi driver barnehager er det noen viktige verdier vi må sette svært høgt! Dette skal vi bli med i denne bloggserien på fire blogger.

Litt mer om kultur

Kulturutvikling er identitetsutvikling, hver organisasjon har en identitet og den må vi passe godt på.

Vi kan tenke oss to hovedmomenter, kultur og merkevare (brand). Kulturen tar utgangspunkt i misjon, visjon, den etablerte kulturen og organisasjonens «ønskede personlighet». Merkevare – brandet handler om å synliggjøre og utvikle det som skiller oss fra andre barnehager.

Vi skal gjøre oss kjent med «Competing Values Framework»:

Fire hovedtyper av kultur, gul, rød, blå og svart

Gjøre ting sammen - samspill, den gule delen

Der vi har mennesker der trenger vi samspill. Den gule delen av kulturen er selvfølgelig viktig i en barnehage. På det gule området handler det om å styrke organisasjonen og dens kultur gjennom at de ansatte deltar på en aktiv og engasjert måte. Vi snakker om åpen kommunikasjon og teambuilding. Kontinuerlig utvikling av alle medarbeideres kompetanse er viktig for å lykkes. Det  handler om intern fokus og dette er langsiktig endring. Det å gjøre mennesker trygge og få til et godt samspill tar tid og verdiene kan ikke endres for ofte.

Gjøre ting først - skape, den røde delen

På den røde delen av kulturen handler det om kreativitet og ny endring, det er ekstern fokus. Her bidrar vi til å skape fremtiden til organisasjonen gjennom innovasjon, entreprenørskap og ved stadig å utvikle tjenester, metoder og måten vi driver organisasjonen på. Her er visjon, skaperkraft, glede, nysgjerrighet og kontinuerlig forbedring viktig for å lykkes. I en barnehage ønsker vi å ha denne delen av kultur, vi ønsker å se at både voksne og barn kan utfolde seg og skape.

Gjøre ting fort - konkurrere, den svarte delen

Den svaret delen av kulturen handler mye om konkurranse, dette er en motsetning til den gule delen. Dette er en ekstern fokus og handler om rask endring. Her utvikler vi organisasjonen for at den skal være attraktiv for våre kunder. Vi konkurrerer for å være blant de utvalgte og vi er raske til å finne svar på utfordringer. Nettverk, tett kundekontakt, resultater og økonomi er viktig. Dette trenger vi litt av i barnehager, vi trenger å synliggjøre våre styrker og gjøre vår merkevare kjent. Det å ha en ok økonomi handler også om fokus på den svarte delen av kulturen.

 

Gjøre ting riktig - kontroll, den blå delen

Den blå delen av kulturen er viktig for barnehager, det handler om å sikre seg at en gjør ting riktig og har full kontroll. Her handler det om å drive organisasjonen effektivt og smidig. Her er system og struktur sentralt, og vi bygger det via standarder som vi kontinuerlig og trinnvis forbedrer. Kontroll, feilsøking og måling er viktig for å lykkes. En gjennomgang av mange private ideelle barnehager viser at dette området ofte er for lite utviklet.

Hvorfor kulturverktøy er viktig

Vi tar tak i verktøyet «Competing Values Framework» som er brukt at mange organisasjoner i verden. Kultur er et vanskelig område å arbeide med og det er så utrolig viktig å lykkes med dette. Tenk at ledere har kulturutvikling som sin viktigste jobb. Det å arbeide med de grunnleggende antagelser er det mest kompliserte og det er mulig å få til. Vi skal gjennom de neste bloggene lære mer om dette. Du kan glede deg! Dette er viktig å kunne noe om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.