Den videre utvikling avhenger av deg, kjære leder – del 4

Mann triller kvalitetshjulet oppover en bakke

Lederen er ansvarlig for å skape ny kultur. Det er mange som bruker en hjelpende hånd. Det er resultatene som teller! Det er 90 % av alle blomsterplantene trenger biene for å spre pollen. Lederen en som bien!

Dette er blogg fire av fire i serien om organisasjonskultur. 

Viktige momenter

Vi har konstatert at konsernbarnehagene har hatt størst fokus på organisasjon og ledelse. Det er disse barnehagene som har utviklet mest sort og blått i sin kultur, dette betyr at de er mer strukturert enn andre typer barnehager, og at det er de som tjener mest penger. Vi tror at hovedårsaken til dette er at eierne er tydelig på hva de vil med sine barnehager.

Når vi ser på alle ideelle barnehager, så er det disse som har hatt minst fokus på organisasjon og ledelse. Her finner vi minst blått og svart i kulturen. De kommunale barnehagene har i gjennomsnitt hatt litt mer fokus på organisasjon og ledelse, men hvor stor forskjellene er kan vi ikke dokumentere.

Det er tre hovedtyper barnehager, ideelle-, kommunale- og konsernbarnehager

Vi har i denne bloggserien hatt de ideelle barnehagene i fokus, og vi ser på hva de må gjøre for å bli bedre. Vi merker oss allerede at det er mye å vinne på mer fokus på organisasjon og ledelse. Dette skyldes at flere og flere barnehager stadig blir større, – det gjør barnehagedrift mer utfordrende.

Vi anbefaler bruk at verktøyet «Competing Values Framework», det er nyttig for å kunne forstå hva som må til. Modellen viser hovedtenkningen i verktøyet, – de fire typer av kultur som har motstridene verdier.

Fire hovedtyper av kultur, gul, rød, blå og svart

Hva påvirker organisasjonskultur

Vi har allerede solgt inn at lederen er «bien» som sørger for «pollen» til organisasjonen, slik at organisasjonen lever og utvikler seg. Organisasjonskultur er det som kjennetegner livet i organisasjonen. 

Vi skal nå se på hva som er nyttig å ha fokus på for å endre kultur:

Menneskene og deres personlighet. De mennesker du har og deres personlighet påvirker mye, det er ikke lett å endre dette på kort sikt, men ved ansettelser er det nyttig å ha et blikk på dette. Det å være mer tydelig på hva du forventer av opptreden i hverdagen kan hjelpe mye, tydelige rutiner og ledelse er en god begynnelse. Vi konstaterte i blogg 2 at vi har analysert personlighetene til 500 barnehagemedarbeidere, – de var sterkest på gul og rød farge, det er dette som gjør at det blå blir så viktig å arbeide med.

Ledernes påvirkningskraft er 65 %. Det å utvikle ledere til å kunne bli bedre ledere er nyttig, det er i tillegg viktig at ledere har kunnskap om organisasjonsutvikling. Mange barnehager har mye å hente på dette området.

Mission/misjon og visjon. Alle barnehager har samme samfunnsmandat, det er derfor viktig å arbeide med egen konkretisering av dette mandatet – oppdraget. Det å brenne for noe spesielt er nyttig, og det er i tillegg viktig å ha en visjon som gir mening til alle ansatte. Det er fint at vi drømmer om det samme.

Verdier og normer er viktig, her kan vi oppnå svært mye. Verdiene skal påvirke vår måte å opptre på, og de må ha innspill til hva vi skal oppnå med den blå delen av kulturen. Normer handler om standarder og at vi er tydelige på hvordan de ansatte skal utføre jobben sin i hverdagen.

Eierskap og policy. Vi trenger eiere som vet hva de vil og vi trenger et styre som konkretiserer dette via policy, mål, strategier og planer i hverdagen.

Organisasjonens struktur og vårt opplegg for å mestre hverdagen påvirker selvfølgelig kulturen mye.

Utvikle mer blått

Kulturkartlegging av ideelle barnehager viser at de har mye gult og rødt

I forrige blogg slo vi fast at mange ideelle barnehager har behov for å utvikle den blå delen av kulturen. Vi har på basis av kartlegging av flere ideelle barnehager stiplet inn målsettingen for neste utviklingstrekk! Her ser vi at målet er mer blått, dette utviklingsarbeidet vil redusere den røde delen av kulturen.

Den «letteste» måten å påvirke mennesker på er å ty til regler og systemer. Det betyr at arbeidet med standarder blir noe av det viktigste dere gjør. Det handler om å bli enige om beste måte å arbeide på, helst på de aller på fleste områdene i barnehagen. Det å bruke verktøy som eks. PBL-mentor kan gjøre dette arbeidet lettere, da får en et system for både å lage og følge opp standarder. Det røde blir mindre, det er nødvendig for å lykkes. Husk at dette må vi «selge» for at det skal bli forstått. Litt mindre «frihet», men kreativiteten kan brukes til hvordan vi skal lykkes med standardene.

Misjon og visjon. Sjekk hva dere har formulert om dette. Det er viktig at barnehagen har en misjon og visjon som også gir signaler om det blå i kulturen. Eksempler er: Signaler om stabilitet, effektivitet, klare linjer, struktur, tydelig organisasjonskart, effektive ledere, god koordinering og standarder.

Verdier og normer skal også avspeile det blå, eksempler kan være effektivitet, aktualitet, god kvalitet, feilfri og organisasjonen som en smurt maskin.

I det nye «høringsnotatet om endringer i barnehageloven» kan vi lese at hver barnehage blir et eget rettsobjekt, – en selvstendig juridisk enhet. Dette betyr at styret får mer ansvar og dette betyr en blå utvikling av kulturen. Det å ha et godt styre som kan barnehagedrift blir en selvfølge. Staten legger opp til å føre mer tilsyn med alle barnehager, og dette vil inkludere tilsyn på områdene økonomi og drift.

Ledelse er nøkkelen for at vi skal lykkes. Vi skal i en senere blogg vise deg en lederkartlegging i forhold til de ulike fargene i kulturen. Følg med videre – da kan du teste deg selv!

5 viktige områder

To ansikter i motsatt retning viser at de idelle barnehager har mye fokus på gult område

Det er 5 viktige områder du som leder skal ha fokus på for å sikre god utvikling av det blå. Vi ledere er nødt til å utfordre våre indre motsetninger (Janus) som vi nevnte i blogg 3.

  1. Fokus på analyse og fakta. Det er viktig at du som leder analyserer problemene dere har, finner fakta og sørger for gode svar på problemene. Husk at det er mange som får eksterne ressurser til å hjelpe med dette arbeidet. Det er god ledelse å bruke hjelpere!
  2. Fokus på retning, strategi og mål. Det er viktig at du er tydelig i dine forventninger. Du sikrer deg via styret at dere har en tydelig policy, gode mål og strategier som både blir forstått og etterlevd av alle.
  3. Fokus på å redusere feil og gjøre ting riktig. Du skal være opptatt av å redusere feil og tidstap for å oppnå at dere gjør flere ting riktig. Her er standarder svaret på dine utfordringer.
  4. Fokus på prosess. Du skal være opptatt av at arbeidsprosessene – aktivitetene flyter smidig og stabilt. Du sikrer at dere har riktig kvalitet på alt dere gjør, dette gjelder også på økonomi og alt som har med drift å gjøre.
  5. Fokus på å måle og registrere. Det er viktig at du som leder har tilstrekkelig kunnskap om hvordan organisasjonen til enhver tid fungerer og hvordan den forbedrer seg. Det er nyttig med måling og registrering av fakta. Tenk bruk av nøkkeltall som et eksempel. Start med det som er viktigst først.

Det å arbeide blått inn i kulturen tar ofte litt tid, du skal tenke at det tar deg 2 – 3 år å mestre dette. Hvis dere allerede er godt igang, da er det bare å stå på videre.

Når dere har fått det blå på plass, vil det bli viktig for barnehagen å styrke den svarte delen av kulturen. Men, nå skal du bare tenke blått!

Vi ønsker deg lykke til! Tenk at dette er en kjekk utfordring, det er så utrolig mye å vinne på dette arbeidet.

Oppsummering

Vi har gjennom de fire bloggene søkt å vise deg at det å arbeide med organisasjonskultur er selve livet i organisasjonen. Det å være klar over de fire forskjellige fargene skal hjelpe deg til å forstå mer av det du skal arbeide med.

Vi håper du følger med videre og er med når lederkartleggingen kommer!

Takk for at du tok deg tid til å lese!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *