BEMANNINGSKALKULATOR FOR BARNEHAGER

Denne kalkulatoren hjelper deg med å holde oversikt over din bemanning iht. antall barn. 

Obs. dersom du har  mange 80% plasser er et godt tips om å legge disse inn som hele barn. Se Udir nederst i avsnittet. 

Barnehageplasser Antall pedagoger Antall krever bemanning Areal
Små barn
Store barn
Antall plasser Antall pedagoger Restbemanning Areal
Resultat

Her under kommer noen viktige fakta. 

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

Bemannings- og pedagognormen gjelder kun ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

Dere viser til barnehageloven § 18 andre ledd hvor det fremkommer følgende: «Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år». Dere spør om man i bestemmelsen mener «barn» eller «heltidsplass» eller «barn som er til stede samtidig». Dere viser til forståelsen av pedagognormen og vurderer det slik at forståelsen skal være den samme – at det menes antall barn uavhengig av plasstørrelse.

Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i sin helhet. Normen skal vise til det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange barn det skal være i barnehagen. I beregningen skal det foretas en omregning av alle barna i barnehagen til samme enhet. Dette gjøres ved å telle alle barn som enten over eller under tre år. Dersom forholdstallet mellom antall barn under/over tre år og antall ansatte er et desimaltall, skal desimaltallet vise minimumskravet til antall årsverk. Barnehagen må ikke runde oppover til nærmeste hele årsverk, slik som det gjøres i beregningen av pedagognormen. Barnehagen kan i stedet beregne prosentvise stillinger for å oppfylle bemanningsnormen (Prop. 67 L (2017- 2018)).

Hvordan en deltidsplass påvirker beregningen av bemanningsnormen vil avhenge av hvordan barnehagen velger å fylle en barnehageplass. Dersom en plass deles mellom to barn, det vil si at barna ikke er i barnehagen de samme dagene, vil barna kunne regnes som ett barn. Dette tolkes på samme måte som etter barnehageloven § 6 første ledd bokstav b, der to barn med deltidsplass, som ikke er til stede samtidig, kan telles som ett barn. Dersom to barn med deltidplass er til stede samtidig, vil de regnes som to barn.

Kilde: Udir.

Ta kontakt eller bestill din time

Om du ønsker en uforpliktende samtale en  individuell  rådgivning time, eller en terapitime med TFT: Fyll inn skjemaet og jeg tar kontakt med deg innen 24 timer.